Regulamin

§1. UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH, ODRABIANIE ZAJĘĆ, ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ, ROZWIĄZYWANIE GRUPY

1.1 Zapisanie się na zajęcia organizowane przez Pole Dance Institute (zwane dalej PDI) jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu PDI oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez PDI danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr. 101 poz. 926.

1.2 Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia klientów PDI z obowiązku jego stosowania.

1.3 PDI zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu w dowolnym terminie.

1.4 Informacja o zmianie regulaminu będzie podana na stronie www.poledance-institute.pl oraz na fan-page’u Pole Dance Institute na Facebooku

1.5 W zajęciach mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie (niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców).

1.6 Do uczestnictwa w zajęciach PDI upoważnia wykupienie dowolnego karnetu lub pojedynczych zajęć z bieżącej oferty PDI dostępnej na stronie www.poledance-institute.pl,

1.7 Klient zgłasza chęć uczestnictwa w zajęciach:

drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: kontakt@poledance-institute.pl
telefonicznie, dzwoniąc pod nr tel. 662262544
osobiście, w siedzibie PDI przy ul. Sienkiewicza 8a, we Wrocławiu.
1.8 Liczba osób w grupach jest ograniczona. W celu stworzenia nowej grupy, musi się do niej zapisać minimalnie 10 osób, aby zajęcia się rozpoczęły.

1.9 W przypadku zapełnienia się grupy, lista zapisów zostaje zamknięta.

1.10 Płatność za zajęcia dokonywana jest w całości przelewem lub gotówką w PDI w terminie do siedmiu dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć. W przypadku przedłużania karnetu wpłaty należy dokonać na tydzień przed końcem jego ważności.

1.11 Wpłata jest gwarancją miejsca na poszczególne zajęcia.

1.12 Po uiszczeniu opłaty, klient dostanie karnet upoważniający go do uczestnictwa w opłaconych zajęciach. Karnet wystawiany jest imiennie i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. W razie jego utraty duplikat wydawany jest za dodatkową opłatą.

1.13 Karnet pole dance, pole dance Premium, Pole Fun KIDS oraz karnet Aerial Hammock jest usługą z 3o-dniowym terminem ważności. W razie nieobecności na zajęciach można odrobić maksymalnie dwa zajęcia w grupie o podobnym poziomie, w ciągu miesiąca od daty nieobecności w trakcie trwania obecnego lub kolejnego karnetu. . Termin odrobienia zajęć należy wcześniej ustalić z instruktorką. Zajęcia pole dance można odrabiać tylko na zajęciach pole dance, w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość odrobienia zajęć na innych zajęciach dostępnych w grafiku, po wcześniejszym uzgodnieniu z założycielkami studia. W przypadku nieobecności na zajęciach Aerial Hammock, w sytuacji kiedy nie ma innej grupy godzinowej wybranych zajęć, nie ma możliwości odrobienia, wówczas zajęcia przepadają.

1.14 Nieobecność lub zmianę należy zgłaszać co najmniej jeden dzień przed zajęciami.

W przypadku zapisania się na zajęcia Exotic Choreo, Pole Stretch, Pole Power-Kalistenika nieobecność należy zgłaszać co najmniej na dwa dni przed zajęciami. W przypadku nie zgłoszenia wcześniej nieobecności na zajęciach, Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za w/w zajęcia zgodnie z cennikiem PDI.

Zajęcia pole dance odbywają się, jeżeli obecne są co najmniej dwie osoby. W przeciwnym razie zajęcia traktowane są jakby się odbyły, a osoby które przyszły na zajęcia mają możliwość skorzystania z sali na zasadach Open Pole oraz dodatkowo mogą odrobić zajęcia, pozostałe osoby mogą odrobić zajęcia na zasadach opisanych w punkcie 1.13.

1.15 W przypadku nieobecności Klienta na opłaconych przez niego zajęciach, jak również rezygnacji z zajęć, PDI nie zwraca Klientowi wpłaconej kwoty.

1.16 Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, pierwszeństwo na zajęciach mają osoby z wykupionym na daną grupę karnetem.

1.17 Klient przychodząc na zajęcia, zobowiązany jest zgłosić się w Recepcji, w celu weryfikacji płatności i okazania karnetu. W przypadku płatności przelewem należy mieć przy sobie potwierdzenie przelewu.

1.18 W przypadku małej ilości uczestników, PDI ma prawo rozwiązać grupę. W takim przypadku PDI proponuje udział w zajęciach innej grupy.

1.19 W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora PDI, zmiany kadry ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego informowania kursantów.

1.20 W sytuacjach losowych PDI ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z kursantami. Jeśli kursant nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana za nie kwota zostanie zaliczona na poczet innych zajęć.

1.21 Korzystanie z otwartej sali- Open Pole- jest możliwe tylko dla uczestników kursów zajęć 2xtyg bez dodatkowych opłat po okazaniu karnetu open pole wypisanego przez instruktora prowadzącego. Osoby posiadające karnet na zajcia pole dance 1xtyg mogą korzystać z otwartej sali po dokonaniu stosownej opłaty i rezerwacji oraz okazaniu karnetu open pole

1.22 Ćwiczenia na otwartej sali odbywają się bez udziału instruktora.

1.23 Godziny wyznaczone na Open Pole dostępne są w grafiku zajęć PDI oraz na fan-page’u Pole Dance Institute na Facebooku.

1.24 PDI zastrzega sobie prawo do zmiany godzin wyznaczonych na Open Pole w dowolnym terminie. Informacje o takiej zmianie będą podane na fan-page’u Pole Dance Institute na Facebooku.

1.25 Zajęcia indywidualne należy wykorzystać w ciągu dwóch miesięcy od ich zakupienia.

§2. CENNIK

2.1 Obowiązujące ceny za poszczególne karnety i usługi PDI dostępne są w recepcji szkoły oraz na stronie internetowej PDI, w zakładce Grafik/Cennik.

2.2 PDI zastrzega sobie prawo do zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie, z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej www.poledance-institute.pl oraz na fan-page’u Pole Dance Institute na Facebooku.

§3. BEZPIECZEŃSTWO

3.1 Osoby biorące udział w zajęciach Pole Dance, jak również osoby korzystające z otwartej sali – Open Pole, robią to na własną odpowiedzialność. PDI nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, urazy czy kontuzje powstałe podczas wykonywania ćwiczeń.

3.2 Każdy kursant powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez PDI.

3.3 Kobiety ciężarne i w połogu nie mogą brać udziału w zajęciach.

3.4 Osoby, które mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem nie zezwalające na uprawianie zajęć ruchowych, tj. pole dance, taniec, fitness, ćwiczenia gimnastyczne oraz osoby przyjmujące lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne i psychiczne, nie mogą uczestniczyć w zajęciach.

3.5 Kursant biorąc udział w zajęciach jest narażony na siniaki, otracia, urazy mięśni, oparzenia od rury oraz w skrajnych przypadkach mogą grozić poważne operacje lub nawet śmierć. Kursant bierze pełną odpowiedzialność za swoje zachowanie podczas zajęć, oraz stan zdrowia psychicznego i fizycznego przed przystąpieniem do zajęć.

3.6 PDI nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione przez Klientów podczas zajęć. Wskazane jest zabranie cennych przedmiotów ze sobą na salę.

3.7 Dla bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników zajęć w PDI, każdy uczestnik zobowiązany jest do zaopatrzenia się we własnym zakresie w odpowiedni strój oraz obuwie.

3.8 Informacje o stosownym obuwiu i stroju można uzyskać od instruktora prowadzącego zajęcia, kontaktując się telefonicznie z PDI lub na stronie internetowej www.poledance-institute.pl.

3.9 Przed wejściem na salę ćwiczeń obowiązkowa jest zmiana obuwia. Można ćwiczyć w czystym obuwiu sportowym, w baletkach lub boso.

3.10 W dniu zajęć nie należy smarować się balsamami, kremami, oliwkami itp. (zmniejsza to przyczepność do rury oraz zwiększa ryzyko wypadku).

3.11 Na sali obowiązuje zakaz żucia gumy (możliwość zadławienia).

3.12 Podczas zajęć należy zdejmować biżuterię (zegarki, bransoletki, pierścionki, kolczyki), która może powodować uszkodzenia ciała oraz sprzętu do ćwiczeń.

3.13 Uczestnik zajęć zobowiązuje się do dbania o sprzęt, na którym ćwiczy i zgłaszania instruktorowi każdej nietypowej sytuacji związanej ze sprzętem.

3.14 Rury do tańca należy czyścić tylko i wyłącznie przeznaczonym do tego płynem wskazanym przez instruktora.

3.15 Zabronione jest samodzielne rozkręcanie, czy przykręcanie rur bez zgody instruktora.

3.16 Zabronione jest przebywanie na sali bez wiedzy i/lub zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora.

3.17 Kursant nie może sam wykonywać figur bez asekuracji instruktora, chyba że instruktor stwierdzi, że kursant może daną figurę wykonać samodzielnie.

§4. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

4.1 Na terenie PDI należy zachować czystość i kulturę osobistą.

4.2 Na terenie PDI obowiązuje pełen zakaz palenia papierosów oraz spożywania alkoholu lub innych środków odurzających .

4.3 Obowiązuje zakaz wchodzenia do PDI pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, które weszły na teren PDI, nie mają prawa uczestnictwa w wykupionych zajęciach i będą poproszone o opuszczenie PDI. W takim wypadku opłata za zajęcia nie będzie zwracana.

4.4 Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody powstałe w wyniku jego działania na terenie PDI.

5.5 PDI może wykonywać zdjęcia i filmiki na potrzeby promocji i reklamy, po wcześniejszej akceptacji ze strony kursanta. W takim przypadku kursant wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez PDI.